بازدید از ایستگاه 15 قطار شهری تبریز

در مورخه 1400/08/18 مدیر عامل محترم قطارشهری تبریز جناب آقای مهندس مولوی فرد و آقای مهندس برامو ( مدیر پروژه کارفرما) و هیات همراه از ایستگاه 15 قطارشهری تبریز بمنظور کنترل روند پیشرفت کاربازدید نمودند در این بازدید آقای مهندس جلیلی مدیر پروژه این شرکت نیز حضورداشته وتوضیحات لازم را در این خصوص ارائه نمودند.