تاریخچه شرکت

شركت جهاد توسعه خدمات زيربنائي درسال 1365 به منظور ارائه كليـه خـدمات   فني و مهندسي و انجام كليه مراحل مربوط به طراحي و اجراي طرحهاي سد ، سيلو ، راه ، پل و تونل ، خطوط انتقال آب - برق- نفت- گاز و تاسيسات مربوطه ، كارخانه هاي صنعتي ، سيمان ، پالايشگاه ، نيروگاه ، كشـتارگاه  ، تصـفيه خا  نـه ، معـادن  ، اسكله و بندر ، فرودگاه ، ابنيه سنگين فلزي و بتني و ساير طرحهـاي توليـدي و زيربنـائي تأسيس و ثبت شده است

اين شركت با تكيه بر كادر فنـي متخصـص و مجـرب و همچنـين بهـره منـدي از   امكانات و ماشين آلات كافي در طي ساليان گذشته توانسته است تعـدادي از پـروژه هـاي بزرگ ملي را در سطح ايران با موفقيـت بـه انجـام رسـانيده و بعنـوان يكـي از شـركتهاي   توانمند ايراني در زمينه ارائه خدمات فني و مهندسي ، رتبه هاي عـالي را در  نظـام طبقـه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بـراي فعاليتهـاي درون و بـرون مـرزي كسـب نمايد

شركت جهاد توسعه خدمات زيربنائي با پشتوانه تجـارب گذشـته درحـال حاضـر آمادگی اجرای پروژه ها را به روش  ای پی سی در سطح داخلی و بین المللی دارا می باشد

 

هیات مدیره

گواهینامه ها

تقدیرنامه ها