فرم استخدام  ردیف نام شرکت سمت تاریخ شروع تاریخ پایان علت ترک شغل
  1
  2
  3
  4
  5
  ردیف مهارت/نرم افزار میزان آشنایی
  1
  2
  3
  4
  5