سد تنظیمی آریوبرزن


توضیحات تکمیلی پروژه
سد تنظيمي آريوبرزن در 4/6 كيلومتري پايين دست سد مخزني مارون و در تنگه رودخانه مارون احداث شده است. اين سد در جنوب غربي ايران در حدود 14 كيلومتري شهرستان بهبهان و حدود 220 كيلومتري اهواز بوده و دسترسي به ساختگاه آن از طريق جاده آسفالته بهبهان امكان پذير است. هدف اين طرح تنظيم آب رها شده روزانه از سد مخزني براي راه‌اندازي نيروگاه و بهره‌برداري مجدد از آب تنظيم شده در مخزن سد تنظيمي به منظور افزايش انرژي قابل بهره‌برداري و تأمين نيازهاي كشاورزي از طريق تنظيم جريان رودخانه مارون براي تامين حدود 1144/6 ميليون مترمكعب از نيازهاي آبي سيستم می باشد. سد تنظيمي آريوبرزن سدي بتنی-وزني است.
موضوع پیمان عبارتست از: جرای کارهای باقیمانده و تکمیل بدنه سد، سر ریز و تأسیسات وابسته سد تنظیمی آریوبرزن شامل: تکمیل گودبرداری پی سد و حفاری تکیه گاه ها، تکمیل بتن ریزی بدنه و سرریز و سازه های وابسته، تخریب فرازبند و نشیب بند، انحراف مرحله سوم آب، تکمیل پرده آببند و تزریقات تحکیمی، تکمیل راه دسترسی، فنس کشی، محوطه سازی و سایر کارهای وابسته برای بهره برداری از سد تنظیمی آریوبرزن.
تکمیل و اصلاح کارهای باقیمانده سد مخزنی شامل: ترمیم بتن سرریز، ترمیم بتن اتاقک تخلیه کننده تحتانی، احداث سقف حفاظتی در سردر تونل تاج، احداث دیوار نگهبان و حفاظت ترانشه های راه دسترسی و سایر کارهای وابسته.


مشخصات قراردادی
عنوان توضیحات
موضوع پیمان: - اجرای کارهای باقیمانده و تکمیل بدنه سد، سر ریز و تاسیسات وابسته سد تنظیمی آریو برزن
- تکمیل کارهای حفاری و تزریق و مجرای تخلیه رسوب (انحراف مرحله سوم) سد تنظیمی آریوبرزن
- مرمت و باز سازی تاسیسات آبی (علاج بخشی تونل تخلیه عمیقی سد مارون - ساختمانی)
کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
مشاور: شرکت مهندسی مهاب قدس
سال اجرا: 1390-تا کنون


احجام عمده
نوع سد: بتني وزني
ارتفاع سد: 47/5 متر از پی و 31/5 متر از بستر رودخانه
طول تاج: 257 متر
عرض تاج: 5 متر
حجم مفید مخزن: 5/19 ميليون مترمکعب
سيستم سرریز: سرريز دريچه دار-سرريز آزاد پلکانی
حوضچه آرامش: به ابعاد 59*70 مترمربع برای سرريز دريچه دار و ابعاد 45*70 مترمربع برای سرريز آزاد
سيستم انحراف آب: فرازبند با تراز 347 متر از سطح دريا و نشيب بند با تراز 345 متر از سطح دريا
ظرفيت نيروگاه: 60 گيگاوات در سال
خاكبرداری: 1،185،000 مترمکعب
خاكريزي: 13،000 مترمکعب
بتن ريزي: 158،000 مترمکعب
کارهای فولادی: 6،002 تن
قالب بندی: 114،200 متر مربع
 
سد تنظیمی آریوبرزن