اعضای هیئت مدیرهرديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات رشته تحصيلي سابقه كار (سال)
1 سعید دادگستر نیا نایب رئیس هیئت مدیره لیسانس عمران 30 سال
2 سید علی روح الامین رئیس هیئت مدیره لیسانس عمران 30 سال
3 سید عبدالحمید بهشتی روی مدیر عامل و عضو هيئت مديره دانشجوی دکتری مدیریت دولتی 17 سال

Date:1398/07/10 Owner:admin