اعضای هیئت مدیرهرديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات رشته تحصيلي سابقه كار (سال)
1 سید علی روح الامین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فوق لیسانس عمران 30 سال
2 محمد نقی صباغ نایب رئیس هیئت مدیره لیسانس عمران 30 سال
3 همایون شفیعی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس عمران 30 سال
4 نیما شکری زاده عضو هيئت مديره لیسانس عمران 10 سال
5 محمد حسن قطب عضو هیئت مدیره لیسانس عمران 30 سال

Date:1398/07/10 Owner:admin