سد مخزني گلال (طرح و ساخت)


توضیحات تکمیلی پروژه
بر اساس مطالعات مرحله دوم، سد مخزنی گلال از نوع خاکی با هسته رسي قائم مركزي به ارتفاع حدود 68 متر از بستر رودخانه می باشد. محل احداث اين سد در استان ايلام، حدود 48 كيلومتري شمال غرب شهر ايلام در مسير روستاي چگا و حدود 10 كيلومتر بعد از روستاي مورت، بر روي رودخانه گلال واقع شده است كه هدف از احداث آن بهره برداري بهينه از منابع آب از طريق مهار و تنظيم آب رودخانه گلال و استفاده از آب مهارشده براي تأمين آب صنعتي مجتمع پتروشيمي ايلام مي باشد. از ديگر اهداف طرح مي توان به مهار سيلاب و در نتيجه كاهش خسارات ناشي از آن اشاره كرد.


مشخصات قراردادی
عنوان توضیحات
موضوع پیمان: عملیات طرح و ساخت سد مخزنی گلال و کلیه تاسیسات وابسته
کارفرما: شرکت آب منطقه ای ایلام
مشاور: مهندسین مشاور آبان پژوه
مشاور همکار: مهندسین مشاور آبفن
سال اجرا: 1389-تا کنون


احجام عمده
نوع سد: خاکی با هسته رسی قائم مرکزی
ارتفاع سد: 68 متر از بستر رودخانه
طول تاج: 320 متر
حجم مخزن: 19/35 میلیون مترمکعب
سيستم تخليه سيلاب: سرريزآزاد با طول آستانه 40 متر
سيستم انحراف آب: فرازبند و نشيب بند و يك رشته تونل به قطر 4 متر به طول 275 متر
خاكبرداری: 480،000  مترمکعب
خاكريزي: 1،500،000 مترمکعب
حفاري: 12،250 مترمکعب
بتن ريزي: 25،500 مترمکعب
کارهای فولادی: 1،290 تن
قالب بندی: 17،800 مترمربع
سد مخزني گلال (طرح و ساخت)