رتبه های شرکت

رتبه های شرکت:


زمینه فعالیت پایه
آب 1
ساختمان و ابنیه 1
راه و ترابری 2
تأسیسات و تجهیزات 5
نفت و گاز 5