كادر پرسنل تخصصي مالی و اداریردیف مشخصات شناسنامه ای محل خدمت تحصيلات سمت سابقه کار
نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال ماه
1 عزت اله عبدالهی پور دفتر مرکزی - - معاونت اداری، مالی و بازرگانی 29 8
2 ابراهیم خانگی دفتر مرکزی لیسانس حسابداری سرپرست امور مالی 29 3
3 ابراهيم     جهانتاب دفتر مرکزی لیسانس حسابداری  مدیر اداری و حراست 15 9
4 احمد     سادات مهريزي دفتر مرکزی ديپلم - مسئول صدور چك و ضمانتنامه ها 29 6
5 احمد     خلجي دفتر مرکزی ديپلم - كارپرداز 28 9
6 امير    بازرگاني دفتر مرکزی ديپلم علوم تجربی کارمند اداری  20 8
7 افشين    تاجيك دفتر مرکزی ليسانس   صنايع چوب مسئول دفتر مديرعامل وهیئت مدیره 24 5
8 قاسم   سرتيبي باغجقاز دفتر مرکزی فوق لیسانس مدیریت صنعتی کارشناس رسیدگی اسناد کارفرمایان 6 3
9 کاظم اسدی دفتر مرکزی لیسانس مدیریت بازرگانی کارشناس مالی 15 8
10 علی رمضانیان دفتر مرکزی دپیلم حسابداری امور مالی 18 6
11 عصمت احسانی دفتر مرکزی لیسانس حسابداری کارشناس صدور اسناد وثبت دفاتر 9 1
12 زینب چترسیماب دفتر مرکزی لیسانس حسابداری کارشناس رسیدگی اسناد 9 0
13 اكرم حق وردی دفتر مرکزی دیپلم علوم تجربی مسئول دبيرخانه 7 8
14 جمال  شبدار دفتر مرکزی لیسانس علم دامی بایگان امور مالی 20 6
15 مرتضی غنی دفتر مرکزی دپیلم تجربی کارمند اداری 14 9
16 مهدی صمدی دفتر مرکزی لیسانس حسابداری مسئول دفتر معاونت اداری و مالی 7 6
17 فرهاد  قهرمانی دفتر مرکزی لیسانس حسابداری کارشناس مالی 6 7
18 فرشاد  باقر آبادی دفتر مرکزی لیسانس حسابداری کارشناس مالی 11 6