كادر پرسنل تخصصي مالی و اداری
ردیف مشخصات شناسنامه ای محل خدمت تحصيلات سمت سابقه کار
نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال ماه
1 محسن  سراج دفتر مرکزی لیسانس مدیریت دولتی و مدیریت نیرو انسانی مدیر مالی اداری 20 0
2 ابراهیم  جهانتاب دفتر مرکزی لیسانس حسابداری مدیر اداری 23 0
3 کاظم  اسدی دفتر مرکزی فوق لیسانس مدیریت شهری مدیر مالی 22 0