ردیف مشخصات شناسنامه ای محل خدمت تحصيلات سمت سابقه کار
نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال ماه
1 سبحان اله صالحی دفتر مرکزی لیسانس اقتصاد بازرگاني مدیر بازرگانی 27 0