كادر پرسنل تخصصي فني و مهندسي
ردیف مشخصات شناسنامه ای محل خدمت تحصيلات سمت سابقه کار
نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال ماه
1 حسن عسکری دفتر مرکزی لیسانس عمران مسئول دفتر فنی 23 0
2 رضا منتهایی دفتر مرکزی لیسانس عمران مدیر پروژه 26 0
3 ناصر طبیبی دفتر مرکزی لیسانس عمران مدیر پروژه 33 0
4 کریم باغبانمنش دفتر مرکزی فوق لیسانس عمران مدیر پروژه 23 0
5 مجید کاظمیان کارگاه لیسانس عمران مدیر پروژه 23 0
6 موسی جلیلی کارگاه لیسانس عمران مدیر پروژه 25 0
7 مهدی خوش قامت کارگاه لیسانس عمران مدیر پروژه 23 0