كادر پرسنل تخصصي فني و مهندسي
ردیف مشخصات شناسنامه ای محل خدمت تحصيلات سمت سابقه کار
نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال ماه
1 سعید دانش دفتر مرکزی لیسانس عمران مسئول دفتر فنی 18 0
2 شهرام تابع امام دفتر مرکزی فوق لیسانس معدن مدیر جرا 21 0
3 ناصر طبیبی دفتر مرکزی لیسانس عمران مدیر پروژه 33 0
4 کریم باغبانمنش دفتر مرکزی فوق لیسانس عمران مدیر پروژه 23 0
5 مجید کاظمیان کارگاه لیسانس عمران مدیر پروژه 23 0