كادر پرسنل تخصصي فني و مهندسي


 
ردیف مشخصات شناسنامه ای محل خدمت تحصيلات سمت سابقه کار
نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال ماه
1 صبا شفیعی دفتر مرکزی لیسانس عمران مدیر عامل 27 1
2 رمضان علی بیکی دفتر مرکزی لیسانس عمران عضوهیئت مدیره 25 0
3 علیرضا خرم دفتر مرکزی لیسانس مهندسی آبیاری عضوهیئت مدیره 21 6
4 محمد ثامتی دفتر مرکزی فوق لیسانس عمران مسئول دفتر فنی 16 0
5 فرهاد آدین دفتر مرکزی لیسانس عمران مدیر اجرایی 23 0
6 سید علي علم الهدي دفتر مرکزی ليسانس صنا يع مدیر برنامه ريزي و کنترل پروژه 15 3
7 سید جواد موسوی اصل دفتر مرکزی فوق دیپلم تاسیسات اب کارشناس اجرا 29 9
8 سعیده سادات موسوی فر دفتر مرکزی فوق لیسانس عمران -سازه های دریایی کارشناس دفتر فنی 3 0
9 امیرحسین بهزادی پور دفتر مرکزی کارشناسی ارشد عمران کارشناس دفتر فنی 9 3
10 فاطمه قلی زاده دفتر مرکزی لیسانس معماری کارشناس دفتر فنی 12 7
11 ولی اله احمدی دفتر مرکزی لیسانس عمران کارشناس اجرا 15 2
12 عباس یدالهی نیا دفتر مرکزی فوق لیسانس عمران کارشناس ابنیه 3 6
13 محمد اصلانی دفتر مرکزی لیسانس مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناس اجرا 9 5
14 داود کائیدی دفتر مرکزی فوق لیسانس عمران -سازه کارشناس اجرا 0 4
15 محمد فیض الهی دفتر مرکزی لیسانس صنایع کارشناس کنترل پروژه 6 3
16 محمد هادی عرفانی دفتر مرکزی فوق لیسانس عمران -سازه های دریایی کارشناس دفتر فنی 6 3
17 داود دوست محمدی اصفهان کارشناسی مهندسی عمران -عمران جانشین مدیرپروژه و رئیس کارگاه 20 2
18 پویا تورگلی قهفرخی اصفهان کاشناسی ارشد مهندسی معدن سرپرست دفتر فنی 11 10
19 محسن رحیمی اسفه اصفهان کارشناسی عمران - عمران مسئول اجرا 7 8
20 فریبا هراتیان اصفهان لیسانس صنایع کارشناس کنترل پروژه 5 1
21 ولی اله حسین پور شهرضا اصفهان فوق دیپلم عمران کارشناس اجرا 11 10
22 حسین منصوری گندمانی اصفهان کارشناسی ارشد عمران کارشناس دفتر فنی 7 9
23 حسین رضایی مهیاری اصفهان لیسانس مکانیک کارشناس دفتر فنی 5 7
24 علیرضا حاجی علیزاده اصفهان لیسانس عمران کارشناس دفتر فنی 12 7
25 مهدی خوش قامت ایستگاه7و9 تبریز لیسانس عمران مدیریت پروژه ایستگاه7و9 16 0
26 بهرام اسداللهی ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران سرپرست کارگاه 13 0
27 آزاد علمیه ایستگاه 7 تبریز لیسانس معماری کارشناس دفتر فنی 3 5
28 سعید هاشمی ایستگاه 7 تبریز لیسانس - کارشناس اجرا 1 7
29 احمد سلیمانی ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران کارشناس اجرا 9 0
30 پیمان رامیار باسمنج ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران کارشناس دفتر فنی 2 0
31 مسعود نایب پور بیرق ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران کارشناس اجرا 0 10
32 علیرضا باقری فر ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران کارشناس اجرا 0 9
33 صمد خنیا ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران کارشناس اجرا 4 8
34 پوریا کامران شتربانی ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران سرپرست دفتر فنی 14 0
35 مهداد محمدی ایستگاه 7 تبریز فوق لیسانس عمران کارشناس دفتر فنی 4 0
36 یاشار رفعت نامی ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران کارشناس اجرا 3 0
37 میلاد کریمیان ایستگاه 7 تبریز لیسانس عمران نقشه برداری مسئول کنترل پروژه 6 1
38 پوریا قاسم زاده ایستگاه 7 تبریز فوق لیسانس مهندسی برق قدرت کارشناس دفتر فنی 0 2
39 فرخ فرهادیان ایستگاه 7 تبریز فوق لیسانس مهندسی خودرو کارشناس دفتر فنی 14 0
40 شایان حدادپور خیابان ایستگاه 7 تبریز لیسانس برق کارشناس دفتر فنی 0 2
41 مهدی خوش قامت ایستگاه 9 تبریز لیسانس عمران مدیر پروژه 16 5
42 رامین جوادیان وندی ایستگاه 9 تبریز لیسانس عمران سرپرست کارگاه    
43 علیرضا ایرانی نعمت آباد ایستگاه 9 تبریز فوق لیسانس عمران زلزله سرپرست دفتر فنی 15 8
44 مهدی رضائی ایستگاه 9 تبریز فوق لیسانس عمران سازه هیدرولیکی کارشناش فنی 8 7
45 وحید ایرانی ایستگاه 9 تبریز فوق لیسانس عمران سا زه هیدرولیکی کارشناش فنی 5 4
46 آیدین محمدعلیزاده سلطانی ایستگاه 9 تبریز لیسانس عمران عمران مهندس اجرا 10 3
47 روزبه اتحاد ایستگاه 9 تبریز فوق لیسانس عمران MBA کارشناس فنی 4 7
48 عباسعلی یوسف زاده مغانجوقی ایستگاه 9 تبریز فوق دیپلم عمران روستایی سرپرست اجرا 16 11
49 تینا سجودی ایستگاه 9 تبریز فوق لیسانس برق و قدرت کارشناس فنی 4 7
50 امین رضازاده ایستگاه 9 تبریز لیسانس مهندسی تکنولوژی عمران عمران مهندس اجرا 3 2
51 سعید صمدی کلشانی ایستگاه 9 تبریز لیسانس مهندسی عمران کارشناس فنی 0 8
52 سیامک حیدری ننه کران ایستگاه 9 تبریز فوق لیسانس مهندسی عمران سازه مهندس اجرا 2 5
53 هادی اثني عشري سد تنظيمي آريوبرزن ليسانس اقتصاد بازرگانی كارشناس دفتر فني 17 1
54 سعید حيدري معماري سد تنظيمي آريوبرزن ليسانس مهندسی صنایع کارشناس دفترفنی 10 7
55 حسن حسني پور سد تنظيمي آريوبرزن لیسانس مهندسی تکنولوژی معماری كارشناس دفتر فني 8 7
56 محسن علي محمديان سد تنظيمي آريوبرزن ليسانس مهندسی عمران كارشناس دفتر فني 5 10
57 ایمان ابراهيم زاده سد تنظيمي آريوبرزن ليسانس مهندسی عمران كارشناس دفتر فني 4 1
58 جواد بادفر سد تنظيمي آريوبرزن فوق ليسانس آبياري سرپرست دفتر فنی 12 0
59 ناصر طبيبي سد تنظيمي آريوبرزن ليسانس عمران مدير پروژه 30 0
60 مجید کاظمیان ایستگاه فضیلت و زندیه شیراز
کارخانه سیمان فارس در خرامه
لیسانس عمران جانشین مدیر پروژه های مترو زندیه، فضیلت شیراز و کارخانه سیمان فارس در خرامه 26 5
61 حسین لرپور ایستگاه زندیه شیراز کارشناسی عمران مسؤل دفتر فنی 8 9
62 امین معتضدیان ایستگاه زندیه شیراز کارشناسی عمران کارشناس دفتر فنی 6 4
63 افسانه شبان ایستگاه زندیه شیراز کارشناسی صنایع کارشناس کنترل پروژه 4 2
64 بهنام روستائی ایستگاه زندیه شیراز کارشناس عمران کارشناس دفتر فنی 3 8
65 مهدی میر ایستگاه زندیه شیراز کارشناسی عمران رئیس کارگاه 14 3
66 محمد شیرین فشان ایستگاه زندیه شیراز لیسانس عمران کارشناس دفتر فنی 3 5
67 محمد رحمانی سد مخزنی گلال لیسانس معماری کارشناس فنی 2 0
68 سهراب سلیمی شهرکی سد مخزنی گلال لیسانس زمین شناسی معاونت اجرا 21 0
69 سیدمهدی مدنی سد مخزنی گلال لیسانس مهندسی معدن سرپرست کارگاه 35 0
70 آرش شادمانی سد مخزنی گلال لیسانس عمران کارشناس اجرا 3 6
71 عبداله بهاری بهمن بیگلو سیمان خرامه کارشناسی عمران کارشناس دفتر فنی 1 4
72 مجتبی ریاستی سیمان خرامه کارشناسی عمران سرپرست کارگاه 18 6
73 آرش امید بخش فرد سیمان خرامه کارشناسی عمران کارشناس دفتر فنی 0 0
74 محمود شکیبائی نیا ایستگاه فضیلت شیراز لیسانس معماری کارشناس دفتر فنی 1 5
75 محمد کاظمیان ایستگاه فضیلت شیراز فوق لیسانس عمران عمران-عمران کارشناس دفتر فنی 4 2
76 خدیجه دوزنده جهرمی ایستگاه فضیلت شیراز لیسانس برق الکترونیک کارشناس دفتر فنی 4 5
77 محسن باقری ایستگاه فضیلت شیراز لیسانس عمران-عمران رئیس کارگاه و دفتر فنی ایستگاه فضیلت 21 3
78 رضا کراری مظفر ایستگاه زندیه و فضیلت شیراز لیسانس عمران-عمران کارشناس دفتر فنی 10 6
79 الهام حسن نژاد بهتاش کارگاه مسیل کن لیسانس معماری کارمند دفتر فنی 4 0
80 رضا منتهایی کارگاه مسیل کن لیسانس عمران مدیر پروژه 26 0
81 غلامحسین قطبیان کارگاه مسیل کن لیسانس عمران مسئول دفتر فنی 25 0