افتتاح ایستگاه مترو شریعتی اصفهان
 


تصاویر بهره برداری آزمایشی ایستگاه مترو شریعتی اصفهان