اطلاعات پروژه

پروژه : اجرای کامل عملیات پروژه میدانگاه خورشید(برج طغرل)

استان : تهران

کارفرما : سازمان نوسازی شهر تهران

مشاور : مهندسین مشاور آبنه

مدت قرارداد : 6 ماه

مبلغ قرارداد : 63,259,746,395 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %43