اطلاعات پروژه

پروژه : اجرای کامل عملیات پروژه میدانگاه خورشید(برج طغرل)

استان : تهران

کارفرما : سازمان نوسازی شهر تهران

مشاور : مهندسین مشاور آبنه

مدت قرارداد : 6 ماه

مبلغ قرارداد : 63,259,746,395 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %43

اجرای کامل عملیات ساختمانی شامل ابنیه، انتقال و توزیع آب روستایی و تاسیسات برقی و مکانیکی، محوطه سازی پروژه بهسازی محیطی فضای میدانگاه خورشید (برج طغرل) واقع در ناحیه 1 منطقه 20 شهرداری تهران به مبلغ 63 میلیارد ریال- احجام تقریبی پروژه: حمل خاک 5000 مترمکعب، قالب بندی 2000 مترمربع، آرماتوربندی 5 تن، بتن ریزی 1000 مترمکعب، کارهای فلزی 48 تن.