اطلاعات پروژه

پروژه : احداث فراز بند و نشیب بند ،عملیات تزریق پرده آببند و تکمیل کارهای باقیمانده سد مخزنی خيرآباد

استان : خيرآباد

کارفرما : سازمان آب و برق خوزستان

مشاور : شرکت مهندسی مشاور دز آب

مدت قرارداد : 30 ماه

مبلغ قرارداد : 443,733,729,926 تومان

زمینه کاری : آب

درصد پیشرفت (1400/01) : %8