اطلاعات پروژه

پروژه : احداث فراز بند و نشیب بند ،عملیات تزریق پرده آببند و تکمیل کارهای باقیمانده سد مخزنی خيرآباد

استان : خيرآباد

کارفرما : سازمان آب و برق خوزستان

مشاور : شرکت مهندسی مشاور دز آب

مدت قرارداد : 30 ماه

مبلغ قرارداد : 443,733,729,926 تومان

زمینه کاری : آب

درصد پیشرفت (1400/01) : %8

احداث فرازبند و نشیب بند، عملیات تزریق پرده آببند و تکمیل کارهای باقیمانده کالورت سد مخزنی خیرآباد - به مبلغ 443 میلیارد ریال- احجام عملیات: آرماتور بندی 1051 تن، کارهای فولادی سنگین 96 تن، بتن ریزی 8500 مترمکعب، خاکبرداری853000 متر مکعب، پوسته 620000 متر مکعب، فیلتر30000 متر مکعب، ریپ رپ 24000 متر مکعب