ايستگاه متروي P7 تهران

اطلاعات پروژه

پروژه : ايستگاه متروي P7 تهران

استان : تهران

کارفرما : شرکت مهندسی سپاسد

مشاور : مهندسین مشاور پژوهش

مدت قرارداد : 15 ماه

مبلغ قرارداد : 10,356,288,585 تومان

زمینه کاری : ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

اجرای سازه نگهبان محل ایستگاه P7 خط 7 متروی تهران و سازه نگهبان فضاهای جانبی