ايستگاه مترو ميدان هفتم تير و هواكش ميان تونلي

اطلاعات پروژه

پروژه : ايستگاه مترو ميدان هفتم تير و هواكش ميان تونلي

استان : تهران

کارفرما :

مشاور : مهندسین مشاور عمران و محیط زیست ، مهندسین مشاور مونیت

مدت قرارداد : 26 ماه

مبلغ قرارداد : 245 تومان

زمینه کاری : ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه میدان هفتم تیر، هواکش میان تونلی تونل حد فاصل شرق ایستگاه میدان هفتم تیر تا غروب ایستگاه شریعتی بطول 1160 مترو تونل حد فاصل ایستگاه هفتم تیر تا هواکش غربی بطرف میدان ولیعصر بطول 420 متر ساختمان شفت و سازه های وابسته، ساختمان سازه حفاضت موقت تونل و رمپ دسترسی در ایستگاه هفت تیر