ايستگاه مترو O7 تهران

اطلاعات پروژه

پروژه : ايستگاه مترو O7 تهران

استان : تهران

کارفرما : شرکت مهندسی سپاسد

مشاور : مهندسین مشاور پژوهش

مدت قرارداد : 15 ماه

مبلغ قرارداد : 9,588,200,000 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

اجرا سازه نگهبان محل ایستگاه o7 خط 7 مترو تهران و سازه نگهبان فضاهای جانبی