ایستگاه مترو دانشگاه تبریز

اطلاعات پروژه

پروژه : ایستگاه مترو دانشگاه تبریز

استان : تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

مشاور : مهندسین مشاور گنو

مدت قرارداد : ماه

مبلغ قرارداد : 0 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

ایستگاه متروی دانشگاه تبریز در میدان دانشگاه و در خط یک متروی تبریز قرار گرفته و از نوع عمیق است. مساحت کل ایستگاه ۸۳۱۹ متر‌ مربع و دارای ۲ طبقه و ۲ ورودی است. موضوع پیمان عبارت است از عملیات اجرایی احداث ایستگاه شماره 7 (دانشگاه) خط یک قطار شهری تبریز و حومه شامل تجهیز کارگاه؛ شناسایی و جابجایی تأسیسات زیربنایی شهری؛ اجرای عملیات سازه نگهبان، گودبرداری و اجرای سازه اصلی به صورت ترانشه باز و گالری های دسترسی به صورت ترانشه باز و تونلی؛ اجرای عملیات نازک کاری و معماری ایستگاه و مبادی ورودی و بازگرداندن خیابان به حالت اولیه؛ اجرای عملیات تأسیسات برقی و مکانیکی ناویژه ایستگاه و مبادی ورودی و محوطه سازی؛ برچیدن کارگاه