ايستگاه مترو ميدان هفتم تير و هواكش ميان تونلي

اطلاعات پروژه

پروژه : ایستگاه مترو کارگر اصفهان

استان : اصفهان

کارفرما : سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

مشاور : مهندسین مشاور آمود

مدت قرارداد : 18 ماه

مبلغ قرارداد : 8,195,700,000 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

تکمیل حفاری گود و تحکیم و بستر سازی احداث سازه اصلی در سه سطح تجاری، بلیط فروشی و سکو. احداث سازه های جانبی شامل 4 دروازه ورودی، 4 خروجی اضطراری، داکت امداد، آسانسور و کانالهای هواکش.