تراکم دینامیکی سیراف

اطلاعات پروژه

پروژه : تراکم دینامیکی سیراف

استان : بوشهر

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

مشاور : شرکت مهندسین مشاور شارگان

مدت قرارداد : 7 ماه

مبلغ قرارداد : 32,538,270,000 تومان

زمینه کاری : راه و ترابری

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

انجام عملیات بهسازی به روش تراکم دینامیکی در مجتمع تولید متانول سیراف