ايستگاه مترو S1 تهران

اطلاعات پروژه

پروژه : توسعه تونل خط 1 و سازه نگهبان ايستگاه مترو S1 تهران

استان : تهران

کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

مشاور : مهندسین مشاور دریا خاک

مدت قرارداد : 36 ماه

مبلغ قرارداد : 81 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

رمپ دسترسی حفاری تونل به قطر 10 متر و پوشش بتنی تونل سازه اتصالی به تونل در محل دو راهی سازه نگهبان و نهائی ایستگاه s1