فاز يك پتروشيمي عسلويه

اطلاعات پروژه

پروژه : دفع آبهاي سطحي آفسايت-فاز يك پتروشيمي عسلويه

استان : بوشهر

کارفرما : شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

مدت قرارداد : 12 ماه

مبلغ قرارداد : 5,320,300,000 تومان

زمینه کاری :

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

احداث حدود 14 کیلومتر کاناهای بتنی رو باز کار گذاری حدود 2100 متر لوله های بتنی فاضلابی به قطر 800 تا 1400 متر احداث حوضچه های ورودی و دانه گیر احداث حوضچه های خروجی لولهها و احداث آدمرو ها فنس کشی به طول تغریبی 8500 متر پیرامون فاز یک پتروشیمی عسلویه