راه دسترسي به سد بختياري

اطلاعات پروژه

پروژه : راه دسترسي به سد بختياري

استان : خرم آباد

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران

مشاور :

مدت قرارداد : 24 ماه

مبلغ قرارداد : 28,497,500,000 تومان

زمینه کاری : راه و ترابری

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

عملیات مربوط به ابنیه خاص نوسازی مسیر حدود 11،40 کیلومتر احداث 8 دستگاه پل مجموعا یه طول تقریبی 535 متر احداث 3 دستگاه تونل مجموعا یه طول تقریبی 405 متر احداث 3 دستگاه گالری مجموعا یه طول تقریبی 190 متر دو دستگاه پل موقت خرپایی و برچیدن آنها ساختمان ابنیه فنی عادی شامل آبروها، پلهای تیپ و... رو سازی شنی مشتمل بر زیر اساس-اساس و شانه- رو سازی اسفالتی شامل قشرهای آستر (بیندر) و رویه (توپکا) احداث سکو های بار انداز در کنار خطوط ریلی جهت تخلیه و بارگیری تجهیزات و مصالح