زیرسازی راه آهن بهرام ورامین

اطلاعات پروژه

پروژه : زیرسازی راه آهن بهرام ورامین

استان : تهران

کارفرما :

مشاور : شرکت مهندسین مشاور هراز راه

مدت قرارداد : 18 ماه

مبلغ قرارداد : 10,821,670,115 تومان

زمینه کاری : راه و ترابری

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

انجام خدمات مهندسی طراحی آزمایشگاهی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی و احداث زیرسازی راه آهن 2 خطه ایستگاه بهرام تا ایستگاه ورامین بطول 17،42 کیلومتر و اصلاح ایستگاه بهرام و ابنیه فنی و پلهای مسیر 3 پل بزرگ: 36 متر (دو دهانه 18 متری و عرض 11،20) و 14 پل کوچک (یک دهانه 9 متر، 10متر، 12 متر) تقاطع غیر هم سطح