اطلاعات پروژه

پروژه : سد تنظیمی آریوبرزن

استان : خوزستان

کارفرما : سازمان آب و برق خوزستان

مشاور : شرکت مهندسی مهاب قدس

مدت قرارداد : ماه

مبلغ قرارداد : 0 تومان

زمینه کاری : آب

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

سد تنظيمي آريوبرزن در 4/6 كيلومتري پايين دست سد مخزني مارون و در تنگه رودخانه مارون احداث شده است. اين سد در جنوب غربي ايران در حدود 14 كيلومتري شهرستان بهبهان و حدود 220 كيلومتري اهواز بوده و دسترسي به ساختگاه آن از طريق جاده آسفالته بهبهان امكان پذير است. هدف اين طرح تنظيم آب رها شده روزانه از سد مخزني براي راه‌اندازي نيروگاه و بهره‌برداري مجدد از آب تنظيم شده در مخزن سد تنظيمي به منظور افزايش انرژي قابل بهره‌برداري و تأمين نيازهاي كشاورزي از طريق تنظيم جريان رودخانه مارون براي تامين حدود 1144/6 ميليون مترمكعب از نيازهاي آبي سيستم می باشد. سد تنظيمي آريوبرزن سدي بتنی-وزني است. موضوع پیمان عبارتست از: جرای کارهای باقیمانده و تکمیل بدنه سد، سر ریز و تأسیسات وابسته سد تنظیمی آریوبرزن شامل: تکمیل گودبرداری پی سد و حفاری تکیه گاه ها، تکمیل بتن ریزی بدنه و سرریز و سازه های وابسته، تخریب فرازبند و نشیب بند، انحراف مرحله سوم آب، تکمیل پرده آببند و تزریقات تحکیمی، تکمیل راه دسترسی، فنس کشی، محوطه سازی و سایر کارهای وابسته برای بهره برداری از سد تنظیمی آریوبرزن. تکمیل و اصلاح کارهای باقیمانده سد مخزنی شامل: ترمیم بتن سرریز، ترمیم بتن اتاقک تخلیه کننده تحتانی، احداث سقف حفاظتی در سردر تونل تاج، احداث دیوار نگهبان و حفاظت ترانشه های راه دسترسی و سایر کارهای وابسته.