سد مخزني ساروق

اطلاعات پروژه

پروژه : سد مخزني ساروق

استان : تکاب

کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

مشاور :

مدت قرارداد : 48 ماه

مبلغ قرارداد : 14,400,000,000 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

احداث سد مخزنی سنگریزه ای با هسته رسی و سازه های جانبی آن از جمله احداث فرازبند و نشیب بند احداث تونل ها انحراف آب و تخلیه کننده تحتانی به قطر تمام شده 5 و طول 300 متر احداث تونل انتقال آب به قطر تمام شده 35 و طول 630 متر سر ریز آزاد، احداث پرده آببند تهیه و نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال و ابزار دقیق و احداث دریاچه ها، اطاق شیر ها و اطاق کنترل