اطلاعات پروژه

پروژه : عمليات اجرائي کارهای باقیمانده احداث ايستگاه‌های لاله و امام حسین(ع)

استان : تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

مشاور : مهندسین مشاور گنو

مدت قرارداد : 20 ماه

مبلغ قرارداد : 531,731,483,781 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %72