اطلاعات پروژه

پروژه : عملیات اجرایی احداث ايستگاه دانشگاه ( شماره 7) خط یک قطار شهري تبریز

استان : تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

مشاور : مهندسین مشاور گنو

مدت قرارداد : 24 ماه

مبلغ قرارداد : 235,041,298,305 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100