اطلاعات پروژه

پروژه : عملیات اجرایی احداث سازه نگهبان و اصلی ایستگاه M7 خط یک قطار شهری مترو کرمانشاه

استان : کرمانشاه

کارفرما : شهرداری کرمانشاه

مشاور : مهندسان مشاور پل میر

مدت قرارداد : 24 ماه

مبلغ قرارداد : 581,897,369,768 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %3