اطلاعات پروژه

پروژه : مشارکت در ساخت ابنیه تجاری میدان وحدت اسلامی شهر فامنین

استان : فامنین

کارفرما :

مشاور :

مدت قرارداد : 12 ماه

مبلغ قرارداد : 71,433,635,000 تومان

زمینه کاری :

درصد پیشرفت (1400/01) : %11