اطلاعات پروژه

پروژه : پروژه عمليات اجرائي کارهای باقیمانده احداث ايستگاه میدان قطب (شماره9)

استان : تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

مشاور : مهندسین مشاور گنو

مدت قرارداد : 30 ماه

مبلغ قرارداد : 677,512,664,488 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %95