کارخانه سیمان فارس در خرامه

اطلاعات پروژه

پروژه : کارخانه سیمان فارس در خرامه

استان : خرامه

کارفرما : شرکت سیمان فارس

مشاور : شرکت مهندسین مشاور داهه

مدت قرارداد : ماه

مبلغ قرارداد : 0 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

موضوع پیمان عبارت است از اجرای کلیه عملیات ساختمانی بخشی از ساختمان های خط تولید کارخانه سیمان فارس شامل : پیش گرمکن، پایه های کوره، خنک کن کیلینکر و فونداسیون فن ها، فونداسیون و داکت هوای ثالثیه، سیلوی مواد خام و الواتور و بلوئرخانه، بگ هاوس و تغذیه کوره و الواتورهای مربوطه