تاریخچه شرکت

شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی درسال 1365 به منظور ارائه کلیـه خـدمات   فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای طرحهای سد ، سیلو ، راه ، پل و تونل ، خطوط انتقال آب - برق- نفت- گاز و تاسیسات مربوطه ، کارخانه های صنعتی ، سیمان ، پالایشگاه ، نیروگاه ، کشـتارگاه  ، تصـفیه خا  نـه ، معـادن  ، اسکله و بندر ، فرودگاه ، ابنیه سنگین فلزی و بتنی و سایر طرحهـای تولیـدی و زیربنـائی تأسیس و ثبت شده است.این شرکت با تکیه بر کادر فنـی متخصـص و مجـرب و همچنـین بهـره منـدی از   امکانات و ماشین آلات کافی در طی سالیان گذشته توانسته است تعـدادی از پـروژه هـای بزرگ ملی را در سطح ایران با موفقیـت بـه انجـام رسـانیده و بعنـوان یکـی از شـرکتهای   توانمند ایرانی در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی ، رتبه های عـالی را در  نظـام طبقـه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـرای فعالیتهـای درون و بـرون مـرزی کسـب نماید.شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی با پشتوانه تجـارب گذشـته درحـال حاضـر آمادگی اجرای پروژه ها را به روش  ای پی سی در سطح داخلی و بین المللی دارا می باشد.