تبدیل شدن به یکی از معتبرترین پیمانکاران (EPC,GC,EPCF) در سرمایه گذاری، مشارکت و اجرای پروژه های مهم کشوری و منطقه ایی