رشته آب - پایه 1

پروژه های رشته آب - پایه 

- پروژه کانال اصلی و سیفون معلم کلا واقع در استان مازندران 

- پروژه عملیات عمران اراضی قطعه ششم نیشکر میان آب واقع در استان خوزستان 

- پروژه احداث تلمبه خانه : مخزن و ساختمانهای جنبی و سر چاهی گلالک واقع در استان خوزستان 

- پروژه ساخت تصفیه شماره 2 و نصب تجهیزات طرح توسعه کارخانجات سایپا واقع در استان تهران 

- پروژه احداث کانالها و زهکشهای سلمان فارسی واقع در استان خوزستان 

- پروژه شبکه رامشیر - آبیاری و زهکشی سمت چپ رودخانه جراحی (طرح خلف آباد )واقع در استان خوزستان 

- پروژه ساخت تصفیه خانه شماره 3 و نصب تجهیزات طرح توسعه کارخانجات سایپا واقع در استان تهران 

- پروژه احداث شبکه اصلی و فرعی طرح آبیاری و زهکشی جفیر ناحیه عمرانی یک واقع در استان خوزستان 

- پروژه شبکه آبیاری و زهکشی واحد های عمرانی جلالیه و ابوحمیظه دشت آزادگان واقع در استان خوزستان 

- پروژه سد انحرافی شهداء و جادهای دسترسی واقع در استان خوزستان 

- پروژه سد انحرافی تجن و تاسیسات وابسته واقع در استان مازندران 

- پروژه سد انحرافی و تونل آبرسان چالوس واقع در استان مازندران 

- پروژه سد انحرافی و تاسیسات کنترل سیلاب خلف آباد واقع در استان خوزستان 

- پروژه سد مخزنی ساروق واقع در استان آذربایجان غربی 

- پروژه سد تنظیمی مارون (آریوبرزن) واقع در استان خوزستان 

- پروژه عملیات طرح و ساخت سد مخزنی گلال و کلیه تاسیسات وابسته واقع در استان ایلام