ابنیه

پروژه های ابنیه 

- پروژه سیلوی یکصد هزار تنی اهواز واقع در استان اهواز 

- پروژه بخشی از عملیات ساختمانی احداث کارخانه شکر شعیبیه واقع در استان خوزستان 

- پروژه بخشی از عملیات ساختمانی احداث کارخانه شکر دعبل خزانی واقع در استان خوزستان