شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
دپو مرکزی مترو شیراز
دپو مرکزی مترو شیراز