شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
سد مخزنی خیرآباد
فرازبند و نشیب بند سد مخزنی خیرآباد