شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
برج طغرل
برج طغرل