شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
احداث سازه سه راهی خط 1 مترو تبریز
احداث سازه سه راهی خط 1 مترو تبریز