شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند تبریز
طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند تبریز