شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
ایستگاه مترو m7 کرمانشاه
ایستگاه مترو m7 کرمانشاه