شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
ایستگاه مترو میدان امام حسین و لاله تبریز
ایستگاه مترو میدان امام حسین و لاله تبریز