شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
ایستگاه مترو میدان قطب تبریز
عملیات اجرایی کارهای باقیمانده احداث میدان قطب (شماره9) قطار شهری تبریز و حومه به مبلغ 677 میلیارد ریال و با احجام: قالب بندی 80000 مترمربع، آرماتوربندی 2888 تن، بتن ریزی 30000 مترمکعب، کارهای فولادی 850 تن، حفاری تونل 45000 مترمکعب
مشخصات فنی
سازمان نوسازی شهر تهران
30 ماه
ابنیه
تبریز
مهندسین مشاور گنو